အံ့သြဖွယ်ရာသီများ၊ ဘဝနှင့်ယဉ်ကျေးမှု

Best of Japan

Tokachi ရှိလှပသောသစ်တောများ၊ Hokkaido = Shutterstock 1

Beautiful forests in Tokachi, Hokkaido = Shutterstock

ဓာတ်ပုံများ - တိုကျို၊ ဟိုကိုင်းဒိုတွင်လှပသောသစ်တောများ

When traveling in Hokkaido, you will sometimes encounter beautiful forests. Especially in the Tokachi Plain, located in the southeast of Hokkaido, there are many beautiful forests. If you take a walk early in the morning, you may encounter a quiet forest surrounded by fantastic fog!

Photos of th Beautiful forests and trees

Tokachi ရှိလှပသောသစ်တောများ၊ Hokkaido = Shutterstock 2

Beautiful forests in Tokachi, Hokkaido = Shutterstock

Tokachi ရှိလှပသောသစ်တောများ၊ Hokkaido = Shutterstock 3

Beautiful forests in Tokachi, Hokkaido = Shutterstock

Tokachi ရှိလှပသောသစ်တောများ၊ Hokkaido = Shutterstock 4

Beautiful forests in Tokachi, Hokkaido = Shutterstock

Tokachi ရှိလှပသောသစ်တောများ၊ Hokkaido = Shutterstock 3

Beautiful forests in Tokachi, Hokkaido = Shutterstock

Tokachi ရှိလှပသောသစ်တောများ၊ Hokkaido = Shutterstock 6

Beautiful forests in Tokachi, Hokkaido = Shutterstock

Tokachi ရှိလှပသောသစ်တောများ၊ Hokkaido = Shutterstock 7

Beautiful forests in Tokachi, Hokkaido = Shutterstock

Tokachi ရှိလှပသောသစ်တောများ၊ Hokkaido = Shutterstock 8

Beautiful forests in Tokachi, Hokkaido = Shutterstock

Tokachi ရှိလှပသောသစ်တောများ၊ Hokkaido = Shutterstock 9

Beautiful forests in Tokachi, Hokkaido = Shutterstock

Tokachi ရှိလှပသောသစ်တောများ၊ Hokkaido = Shutterstock 10

Beautiful forests in Tokachi, Hokkaido = Shutterstock

ငါအဆုံးတိုင်အောင်ဖတ်နေသင်တန်ဖိုးထားတယ်။

2020-05-20

မူပိုင်ခွင့်© Best of Japan , 2020, All Rights Reserved ။